LIETUVOS KARIUOMENĖS TAURĖ 2019

LIETUVOS KARIUOMENĖS TAURĖ 2019

ŠAUDYMO VARŽYBŲ

„LIETUVOS KARIUOMENĖS TAURĖ – 2019“

TAISYKLĖS

2019 05 04

Gaižiūnų poligonas

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.

Organizatoriai: Lietuvos kariuomenės Sporto klubas.
Partneriai: Lietuvos tolimojo šaudymo federacija, Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija.

Tikslas: skatinti visuomenę daugiau domėtis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos aktualijomis, aktyviau dalyvauti Lietuvos kariuomenės veikloje, keistis patirtimi, bendrauti ir populiarinti taiklųjį šaudymą, palyginti įgūdžius, nustatyti taikliausius dalyvius, ugdyti pilietinę ir patriotinę valią.

Vieta: Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.: http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=524467;6099857;Pažymėtas%20taškas;&xy=524758,6100029&z=5000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Data ir laikas: 2019 m. gegužės 4 d. (šeštadienį), 8.45–16.30 val.Mandatinė komisija ir instruktažas – 8.45–9.15 val.
Varžybų atidarymas – 9.15 val.
Varžybų pradžia – 9.30 val.

Apdovanojimai ir varžybų uždarymas – 16.00–16.30 val.

Dalyviai: Dalyvauti varžybose kviečiami visi krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys kariai ir dirbantieji, Lietuvos šaulių sąjungos, Policijos departamento, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos departamento,Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento atstovai, Lietuvos tolimojo šaudymo federacijos nariai ir kiti dalyviai, turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) pistoletą ar graižtvinį šautuvą, turintys šaudymo sporto organizacijos nario pažymėjimus.

Dalyvių skaičius ribojamas. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti visose trijose rungtyse.

Registracija: REGISTRACIJA UŽDARYTA.

visi dalyviai turi registruotis iš anksto iki š. m. gegužės 2 d. (registruojantis būtina nurodyti įstaigą / organizaciją, vardą ir pavardę, ginklo leidimo numerį, ginklo pavadinimą, ginklo numerį, taip pat rungtį, kurioje ketinama dalyvauti). Varžybų dieną registracija nevyks. (Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalo pateikti ginklo leidimą ir pasirašyti instruktavimo žurnale.)

Išankstinė registracija elektroniniu paštu sportas@mil.lt

Kontaktas informacijai – št. srž. sp. Nerijus Šulčys (tel. (8 5) 210 3528, (8 699) 87078).

Paraiška registracijai – 2 priedas.


Varžybų tvarka: varžybos bus asmeninės, bus galima naudoti pistoletus, revolverius ir graižtvinius šautuvus. Varžybose vyks trys rungtys: pistoletinio šaudymo, karinio ir snaiperinio ginklo. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti visose trijose rungtyse.

Varžybų rungtys:


I. Pistoletinio šaudymo rungtis (revolverio) – varžybos vyksta pagal praktinio šaudymo (IPSC)

varžybų taisykles (būtina ausų ir akių apsauga). Mažiausias pistoletų (revolverių), naudojamų IPSCvaržybose, kalibras yra 9 mm (.354 colio).

Pistoleto rungties pratimas – 1 priedas.


II. Karinio ginklo šaudymo rungtis – automatinis / pusiau automatinis ginklas su standartiniu mechaniniu taikikliu arba kolimatoriumi be artintuvo.

  1. 1  pratimas. 100 metrų atstumu į taikinį Nr. 4, 3 bandomieji šūviai, 10 įskaitinių šūvių.
  2. 2  pratimas. 200 metrų atstumu į sportinį taikinį (žalios spalvos krūtinė), 3 bandomieji šūviai, 10įskaitinių šūvių.

Dalyviai naudoja savo atsivežtus ginklus.

Šaudoma iš padėties gulint be atramos ir papildomų spec. stabilizuojančių prietaisų.Draudžiama naudoti atramines kojeles, pagalvėles, kulkinio šaudymo sportinę aprangą.Iš pagalbinių priemonių galima naudoti tik ginklo diržą.


III. Snaiperinio šaudymo rungtis – ginklams, atramoms ar naudojamiems priedams taisyklių apribojimai netaikomi.

1 pratimas. 500 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 10 įskaitinių šūvių.

2 pratimas. 800 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 10 įskaitinių šūvių.

3 pratimas. 1000 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 10 įskaitinių šūvių.

Šaudymo procedūra:

  • Varžybų dalyvis po teisėjo komandos „Išimti ginklus“ turi 4 minutes šaudymo pozicijai užimti ir ginklui paruošti.
  • Po teisėjo komandos „Ugnis“ bandomiesiems šūviams skiriama 1 minutė.
  • Po teisėjo komandos „Stop“, šauliai ištaiso ginklus.
  • Šaulys turi 30 sekundžių taikiklio korekcijoms.
  • Po teisėjo komandos „Ugnis“ pradedama įskaitinė serija – 10 šūvių. Laikas – 5 minutės.
  • Po 5 minučių teisėjas duoda komandą „Stop“. Dalyvio šaudymas distancijoje ir pratimas baigiamas. Taikinyje užfiksuotas rezultatas dauginamas iš pratimo distancijos šimtosios dalies.

Rungtį vykdyti ir stebėti gali tik varžybose registruoti dalyviai arba varžybų personalas.


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Taikinyje radus daugiau šūvių negu numatyta – anuliuojami geriausi pataikymai.

Šaudymo tvarka ir bendrosios taisyklės

1. Šaudoma pagal numerius. Kiekvienas šaulys turi turėti matomą numerį.

2. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo ties šaudymo linija, ta rungtis vertinama kaip neatlikta. Kitame etape dalyvauti galima.

3. Šauliai ties ugnies linija turi būti pasiruošę šūviui ir pradėti šaudyti iškart po šaudymo vadovo komandos „Ugnis“.

4. Šaudymo metu užstrigus ginklui, šaulys tvarko ginklą savarankiškai.

5. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami.

6. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „Ugnis“ ir po komandos „Nutraukti šaudymą“ nutraukiamas, šaulys pašalinamas iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti ištaisomas atidarant spyną ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo.

7. Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugos priemones. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių taikinius. Už viršytą šūvių limitą šaulys diskvalifikuojamas iš varžybų.

8. Ties ugnies linija šaulio vietoje šaudymo metu gali būti tik šaulys ir jo asistentas (tik snaiperinio šaudymo rungtyje), t. y. daugiausia 2 žmonės.

9. Dalyvaudami varžybose, šauliai deklaruoja, kad yra susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju.

10. Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis. Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali būti nutrauktas, o šaulys pašalinamas iš varžybų be atskiro įspėjimo. Jei teisėjas pastebi, kad šaulys sąmoningai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, gali jį diskvalifikuoti. Numerių neturintys šauliai yra diskvalifikuojami.


Teisėjavimas

Teisėjai stebi, ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams.
Teisėjai yra atsakingi už taikinių patikrinimą (ar jie atitinka reikalavimus) prieš šaudant.
Teisėjai taip pat atsakingi už šaudymo vadovo informavimą apie pasirengimą konkrečios rungties

varžyboms, kad šaudymo vadovas galėtų pradėti šaudymą duodamas komandas „Ugnis“, „Nutraukti ugnį“, „Ginklus ištaisyti“, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai ir šaudymo vadovai turi stebėti, kad ginklai būtų laikomi ir nešiojami tinkamai, nekeltų pavojaus aplinkiniams.

Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams.

Rezultatai ir protestai

Galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų priima vyriausiasis teisėjas. Kiti teisėjai, norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia rankas ir išreiškia vyriausiajam teisėjui savo nuomones. Atsižvelgęs į jas, vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą. Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki šaulių. Šaulys ir teisėjas apžiūri taikinius, nustato rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį. Jei šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami. Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, turi iškart pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. Ginčams spręsti bus sudaryta vertinimo komisija. Teisėjas, atsižvelgęs įvertinimo komisijos komentarus, priima ir paskelbia naują sprendimą. Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą komisijai. Skundas turi būti išdėstomas raštiškai. Patenkinusi protestą, komisija gali bendru nutarimu pakeisti teisėją kitu ir iš naujo vertina šaulį, dėl kurio rezultatų kilo protestas.


Kita

Varžybų metu visiems poligono teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama kurti laužus, kepti šašlykus ir vartoti alkoholinius gėrimus.

Turėti savų užkandžių ir gaiviųjų gėrimų. Bus kareiviška košė ir arbata.


Apdovanojimai:
Pistoletinio, karinio ginklo, snaiperinio šaudymo rungtys:
1 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas;
2 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas;
3 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas.
Atskiras diplomas už geriausią rezultatą PPKT šaulių kategorijoje.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ir taisykles.
REGISTRUOTŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

Vardas Pistoleto rungtis Karinio ginklo rungtis Snaiperių rungtis
Albertas Mo x
Algirdas Pa x x
Žilvinas Že x x x
Edvinas Ja x x x
Andrej Ai x x
Andrius Vi x
Aurimas Ju x
Jūratė Če x x
Dainius Br x x
Eduard Ve x x
Egidijus Bar x x x
Panavas Ev x x
Gediminas St x
Gytautas Gr x
Edvardas Ma x x x
Artiom Žu x x
Artur St x x
Jurij St x x
Jurijus Ja x x x
Ernestas St x x x
Sergėjus Al x x x
Gediminas Or x x x
Jurūnas Ig x
Vaidas Dr x
Rasa Kv x
Laima Vi x
Aurimas Žv
Kazys Li x x
Julius Pa x x x
Artūras Kr x x x
Ruslanas An x x x
Martynas La x x x
Paulius Vi x
Benjaminas Vi x
Mindaugas Sp x
Renatas Sp x
Andrius Ko x x x
Deivis No x x x
Gytis Mi x
Mindaugas No x
Marius Li x
Jonas Li x
Aleksandras Be x
Augtumas Ad x
Ignas Da x x x
Tomas Če x
Irmantas Br x
Vladislavas Le x
Artūras Sa x
Evaldas Ka x
Eduardas Ma x
Marek Go x x
Mark Do x x
Miroslavas Mo x x x
Monika Pe x
Osvaldas St x
Paulius Či x
Šarūnas Pe x x
Remigijus Di x
Ricardas Al x x
Saulius Pa x
Tadas Gu x
Igor Ok x x
Miroslav Ne x x
Arvydas Va x x
Lina So x x
Andrius Vi x
Vitas Bi x
Vytautas Be x x x
Pavel Žu x
Raimundas Vi x
Mindaugas Vi x
Vladas Ja x
Teodoras Ja x x
Benediktas Ur x x
Edmundas Ja
Ugnius Ja