LIETUVOS KARIUOMENĖS SPORTO KLUBO TAURĖ

LIETUVOS KARIUOMENĖS SPORTO KLUBO TAURĖ

REGISTRACIJA UŽDARYTA

ŠAUDYMO VARŽYBŲ LIETUVOS KARIUOMENĖS SPORTO KLUBO TAUREI LAIMĖTI TAISYKLĖS

2018 05 05d. Gaižiūnų poligonas

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.

Organizatoriai: Lietuvos kariuomenės Sporto klubas.

Partneriai: Lietuvos tolimojo šaudymo federacija, Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija.

Tikslas: skatinti visuomenę daugiau domėtis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemosaktualijomis, aktyviau dalyvauti Lietuvos kariuomenės veikloje, keistis patirtimi, bendrauti ir populiarinti taiklųjį šaudymą, palyginti įgūdžius, nustatyti taikliausius dalyvius, ugdyti pilietinę ir patriotinę valią.

Vieta: Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.: http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=524467;6099857;Pažymėtas%20taškas;&xy=524758,6100029&z=5000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Data ir laikas: 2018 m. gegužės 5 d. (šeštadienį), 8.00–17.00 val.

Mandatinė komisija ir instruktažas – 8.00–8.45 val.
Varžybų atidarymas – 9.00 val.
Varžybų pradžia – 9.30 val.

Apdovanojimai ir varžybų uždarymas – 16.00–17.00 val.

Dalyviai: Dalyvauti varžybose kviečiami visi krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys kariai ir dirbantieji, Lietuvos šaulių sąjungos, Policijos departamento, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybėsapsaugos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento atstovai, Lietuvos tolimojo šaudymo federacijos nariai ir kiti dalyviai, turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) pistoletą ar graižtvinį šautuvą, turintysšaudymo sporto organizacijos nario pažymėjimus.

Dalyvių skaičius ribojamas – ne daugiau kaip 70 dalyvių vykstant snaiperinio ir taiklausšaulio šaudymo rungčiai ir ne daugiau kaip po 84 dalyvius vykstant kitoms rungtims. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti visose trijose rungtyse.

Registracija: visi dalyviai turi registruotis iš anksto iki š. m. gegužės 3 d. (registruojantisbūtina nurodyti įstaigą / organizaciją, vardą ir pavardę, ginklo leidimo numerį, ginklo pavadinimą,ginklo numerį, taip pat rungtį, kurioje ketinama dalyvauti). Varžybų dieną registracija nevyks.(Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalo pateikti ginklo leidimą ir pasirašyti instruktavimo žurnale.)

Varžybų tvarka: varžybos bus asmeninės, bus galima naudoti pistoletus, revolverius ir graižtvinius šautuvus. Varžybose vyks trys rungtys: pistoletinio šaudymo, karinio ir snaiperinio ginklo. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti visose trijose rungtyse.


Varžybų rungtys:
I. Pistoletinio šaudymo rungtis (revolverio) – varžybos vyksta pagal praktinio šaudymo IPSC varžybų taisykles (būtina ausų ir akių apsauga). Mažiausias pistoletų (revolverių), naudojamų IPSC varžybose, kalibras yra 9 mm (.354 colio).

Pistoleto rungties pratimas – 1 priedas.


II. Karinio ginklo šaudymo rungtis – automatinis / pusiau automatinis ginklas su standartiniu mechaniniu taikikliu arba kolimatoriumi be artintuvo.

  1. 1  pratimas. 100 metrų atstumu į taikinį Nr. 4, 3 bandomieji šūviai, 10 įskaitinių šūvių.
  2. 2  pratimas. 200 metrų atstumu į sportinį taikinį (žalios spalvos krūtinė), 3 bandomieji

šūviai, 10 įskaitinių šūvių.

Dalyviai naudoja savo atsivežtus ginklus.

Šaudoma iš padėties gulint be atramos ir papildomų spec. stabilizuojančių prietaisų.Draudžiama naudoti atramines kojeles, pagalvėles, kulkinio šaudymo sportinę aprangą.Iš pagalbinių priemonių galima naudoti tik ginklo diržą.


III. Snaiperinio ir taiklaus šaulio šaudymo rungtis – varžybos vyksta pagal F-CLASS varžybų taisykles: http://www.f-class.lt

1 pratimas. 300 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

2 pratimas. 500 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

3 pratimas. 600 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

Šaudymo procedūra:

 Varžybų dalyvis po teisėjo komandos „Išimti ginklus“ turi 4 minutes šaudymo pozicijai užimti ir ginklui paruošti.

 Po teisėjo komandos „Ugnis“ bandomiesiems šūviams skiriama 3 minutės.

 Po teisėjo komandos „Stop“, šauliai atsistoja ir atsitraukia nuo ginklų iki tol, kol teisėjų buspažymėti bandomieji šūviai ir bus duota komanda “„Į šaudymo poziciją“.

 Šaulys turi 1 minutę taikiklio korekcijoms.

 Po teisėjo komandos „Ugnis“ pradedama įskaitinė serija. Laikas – 12 minučių. Po 12 min.teisėjas duoda komandą „Stop“. Šaudymas baigiamas.

Šioje rungtyje F-Class įrangos apribojimai NETAIKOMI.

Dalyviams, užsiregistravusiems Lietuvos F-Class čempionatui – šios varžybos pirmas turas, taikant pilnas F-Class taisykles. Užsiregistravusiems Lietuvos F-Class čempionato pirmajam turui, į šią rungtį papildomai registruotis nereikia.


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Taikinyje radus daugiau šūvių negu numatyta – anuliuojami geriausi pataikymai.

Šaudymo tvarka ir bendrosios taisyklės

1. Šaudoma pagal numerius. Kiekvienas šaulys turi turėti matomą numerį.

2. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo ties šaudymo linija, ta rungtis vertinama kaip neatlikta. Kitame etape dalyvauti galima.

3. Šauliai ties ugnies linija turi būti pasiruošę šūviui ir pradėti šaudyti iškart po šaudymo vadovo komandos „Ugnis“.

4. Šaudymo metu užstrigus ginklui, šaulys tvarko ginklą savarankiškai.

5. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami.

6. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojamidėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „Ugnis“ ir po komandos „Nutraukti šaudymą“ nutraukiamas, šaulyspašalinamas iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti ištaisomas atidarant spyną ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo.

7. Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugos priemones. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių taikinius. Už viršytą šūvių limitą šaulys diskvalifikuojamas iš varžybų.

8. Ties ugnies linija šaulio vietoje šaudymo metu gali būti tik šaulys ir jo asistentas (tiksnaiperinio ir taiklaus šaulio šaudymo rungtyje), t. y. daugiausia 2 žmonės.

9. Dalyvaudami varžybose, šauliai deklaruoja, kad yra susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju.

10. Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigotijų laikytis. Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali būti nutrauktas, o šaulyspašalinamas iš varžybų be atskiro įspėjimo. Jei teisėjas pastebi, kad šaulys sąmoningai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, gali jį diskvalifikuoti. Numerių neturintys šauliai yradiskvalifikuojami.

Teisėjavimas

Teisėjai stebi, ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams.
Teisėjai yra atsakingi už taikinių patikrinimą (ar jie atitinka reikalavimus) prieš šaudant.Teisėjai taip pat atsakingi už šaudymo vadovo informavimą apie pasirengimą konkrečiosrungties varžyboms, kad šaudymo vadovas galėtų pradėti šaudymą duodamas komandas „Ugnis“, „Nutraukti ugnį“, „Ginklus ištaisyti“, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai ir šaudymo vadovaituri stebėti, kad ginklai būtų laikomi ir nešiojami tinkamai, nekeltų pavojaus aplinkiniams.

Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams.

Rezultatai ir protestai

Galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų priima vyriausiasis teisėjas. Kiti teisėjai, norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia rankas ir išreiškia vyriausiajam teisėjui savo nuomones. Atsižvelgęs į jas, vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą. Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki šaulių. Šaulys ir teisėjas apžiūri taikinius, nustato rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį. Jei šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami. Jeišaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, turi iškart pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. Ginčams spręsti bus sudaryta vertinimo komisija. Teisėjas, atsižvelgęs į vertinimo komisijos komentarus, priima ir paskelbia naują sprendimą. Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą komisijai. Skundas turi būti išdėstomas raštiškai. Patenkinusi protestą, komisijagali bendru nutarimu pakeisti teisėją kitu ir iš naujo vertina šaulį, dėl kurio rezultatų kilo protestas.

Kita

Varžybų metu visiems poligono teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama kurti laužus, kepti šašlykus ir vartoti alkoholinius gėrimus.

Turėti savų užkandžių ir gaiviųjų gėrimų. Bus kareiviška košė ir arbata.

Apdovanojimai:
Pistoletinio, karinio ginklo, snaiperinio ir taiklaus šaulio šaudymo rungtys:

1 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas;
2 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas;
3 vieta – taurė, medalis, atminimo diplomas.
Atskiras diplomas už geriausią rezultatą PPKT šaulių kategorijoje.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ir taisykles.

Šaudymo varžybų
Lietuvos kariuomenės
Sporto klubo taurei laimėti taisyklių  2 priedas

PISTOLETO RUNGTIES PRATIMO APRAŠYMAS

page4image1744256

Pratimas / skaičiavimas

TRUMPAS /COMSTOCK

Taikiniai

IPSC popieriniai – 4, IPSC metalinės lėkštutės – 2, baudos – 2

Minimalus šūvių skaičius

10

Maks. taškų kiekis

50

Starto padėtis

Stovima laisvai, rankos nuleistos šonuose, veidu į pratimo vidurį.

Ginklo padėtis

Dėtuvė įstatyta, bet neužtaisytas.

Procedūra

Po garsinio signalo šaudoma laisva eiga į visus matomus taikinius iš pažymėtos teritorijos.

Pradžia / pabaiga

Garsinis signalas / paskutinis šūvis

Saugos kampai

180 %

________________________________