LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS ĮSTATAI

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJA

ĮSTATAI

I. BENDROS NUOSTATOS

1.     Lietuvos tolimojo šaudymo federacija (toliau – Federacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2.     Federacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3.     Federacijos finansiniai metai – sausio 01 d. – gruodžio 31 d.

4.     Federacijos pavadinimas – LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJA.

5.     Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.

6.     Federacija turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.

7.     Federacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Europos sąjungos teritorijoje bei už jos ribų. Federacija gali stoti į tarptautines organizacijas ir būti šių organizacijų narė, jeigu jų tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar Lietuvos Respublikos įstatymams.

8.     Federacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Federacijos prievoles. Federacijos turtas ir lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Federacijos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.

II. FEDERACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9.     Pagrindinis Federacijos tikslas yra koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Federacijos nariai sutarė, kad pagrindiniai Federacijos narių interesai, bendri visiems Federacijos nariams, yra:

9.1.                atstovauti Lietuvos Respublikos tolimojo šaudymo sporto šaką bei jos disciplinas (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitas priskiriamas tolimojo šaudymo sportui)  tarptautinėse bei Lietuvos organizacijose;

9.2.                puoselėti, vystyti ir skatinti tolimojo šaudymo sportą bei jo disciplinas (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitas priskiriamas tolimojo šaudymo sportui) Lietuvoje;

9.3.                suburti tolimo šaudymo sporto mėgėjus bei profesionalus, kartu treniruotis, varžytis bei leisti laisvalaikį;

9.4.              įkurti ir išlaikyti tolimojo šaudymo sporto bazę;

9.5.                organizuoti tolimojo šaudymo sporto bei jo disciplinų (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitų priskiriamų tolimojo šaudymo sportui) varžybas, treniruotes,  mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su tolimuoju šaudymu susijusius renginius; ruošti metodinius nurodymus ir informacinius biuletenius ir kitus leidinius LTŠF ir jos narių veiklos klausimais;

9.6.                Koordinuoti ir sankcionuoti oficialių tolimojo šaudymo sporto bei jo disciplinų (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitų priskiriamų tolimojo šaudymo sportui) varžybų organizavimą Lietuvoje;

9.7.                organizuoti ir remti šios sporto šakos Federacijos narių – sportininkų dalyvavimą varžybose užsienyje;

9.8.                bendradarbiauti su užsienio šalių šios sporto šakos bei jos disciplinų (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitų priskiriamų tolimojo šaudymo sportui)  federacijomis, asociacijomis, draugijomis ir klubais;

9.9.              Rašyti bei skelbti straipsnius tolimojo šaudymo tema Lietuvos žiniasklaidoje;

9.10.      Rinkti informaciją, konsultuoti savo narius įvairiais tolimojo šaudymo klausimais;

9.11.   Organizuoti ir vykdyti leidybinę ir reklaminę veiklą;

9.12.             Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų reglamentuojančių tolimajį šaudymą.

10.  Federacija, įgyvendindama savo veiklos tikslus ir uždavinius, vykdo tokią veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

55.20.  Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

58.                   Leidybinė veikla;

70.2.                Konsultacinė valdymo veikla;

73.1.               Reklama;

77.21. Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma;

85.5.               Kitas mokymas;

85.51. Sportinis ir rekreacinis švietimas;

93.                   Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

10.1.  Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Asociacija vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.

III. FEDERACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

11.  Federacijai nustatomos šios teisės ir pareigos:

11.1.           Teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas bankuose.

11.2.           Valdyti, naudoti Federacijai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.

11.3.           Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.

11.4.           Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

11.5.           Teikti teisinę ir socialinę pagalbą Federacijos nariams.

11.6.           Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą.

11.7.           Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.

11.8.           Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.

11.9.           Įstatymų nustatyta tvarka steigti fondus, visuomenės informacijos priemones,           leisti periodinius ir neperiodinius leidinius.

11.10.        Jungtis į federacijų sąjungas bei išstoti iš jų.

11.11.        Federacija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę                                     informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos                                                 įstatymų nustatyta tvarka.

IV. FEDERACIJAI DRAUDŽIAMA:

12.  Federacijai nustatomi šie apribojimai:

12.1.  Mokėti Federacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti                                          likviduojamos Federacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

12.2. Federacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą  pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Federacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Federacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais                                  santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginimą už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

12.3.                        Suteikti paskolas, įkeisti Federacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas                  Federacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų                             asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito                                   įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos                                                                     Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

12.4.                        Skolintis pinigų iš Federacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti                                                      palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

12.5.                        Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

12.6.                        Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai                                 tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos                           įstatymą yra labdaros gavėjas;

12.7.                        Parduoti Federacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai                                 tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos                           įstatymą yra labdaros gavėjas;

12.8.                        Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles                    yra neribota, arba būti jo dalyviu;

12.9.                        atlikti kitus veiksmus, nurodytus Asociacijų įstatymo 16 straipsnyje.

V. FEDERACIJOS TURTAS IR LĖŠOS

13.  Federacijos lėšas sudaro:

13.1.           Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų                 savanoriški įnašai, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės;

13.2.                        Narių stojamieji įnašai ir metiniai mokesčiai.

13.3.                        Rėmėjų įnašai, aukos ir palikimai.

13.4.                        Valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos.

13.5.                        Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas.

13.6.                        Kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos.

VI. FEDERACIJOS NARIAI, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ FEDERACIJOS TVARKA

14.  Federacijos nariu gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės ir kitų įstatymų keliamus reikalavimus ir yra Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, taip pat juridiniai asmenys, sutinkantys su Federacijos įstatuose nurodytais tikslais bei veikla.

15.  Federacijos nariu tampama pateikus Federacijos vadovui (prezidentui) raštišką prašymą dėl priėmimo į Federacijos narius, užpildžius nustatytos formos dokumentą. Toks prašymas turi būti apsvarstytas per trisdešimt kalendorinių dienų. Narių tampama esant visų Federacijos narių vienbalsiam sutikimui. Sutikimas yra pateikiamas Federacijos vadovui (prezidentui). Federacijos vadovas (Prezidentas) nedelsiant informuoja apie tai pareiškėją. Šiuo atveju Federacijos nariu tampama ir nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Federacijos narių sprendimo priimti naują narį į Federaciją dienos, sumokėjus nustatyto dydžio Federacijos nario ir stojimo mokestį.

16.  Tapti Federacijos garbės nariu gali būti pakviestas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės ir kitų įstatymų keliamus reikalavimus ir yra Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Pakviesti asmenį tapti Federacijos garbės nariu gali tik Federacijos Prezidentas. Garbės narys atleidžiamas nuo stojimo ir metinio mokesčio už pirmus narystės metus.

17.  Federacijos Garbės narys turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir kiti nariai.

18.  Asmuo negavęs visų narių sutikimo dėl narystės Federacijoje, bet atitikęs kitus kandidatams į narius keliamus reikalavimus, gali būti registruojamas kandidatu į Federacijos narius. Kandidatas į narius privalo mokėti metini kandidato į narius ir stojimo į kandidatų sąrašą mokestį, bet neįgyja Federacijoje kurias turi Federacijos nariai.

19.  Federacijos Prezidentas, savo kadencijos metu yra atleidžiamas nuo metinio Federacijos nario ir stojimo mokesčio.

20.  Narystė Federacijoje pasibaigia:

20.1.           Nariui pateikus Federacijos vadovui (prezidentui) prašymą ir išstojus savo noru.

20.2.           Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kai:

– Narys nesilaiko Federacijos įstatų;

– Savo veikla diskredituoja Federaciją ar jos narius;

– Vykdo veiklą Federacijos vardu, kuri prieštarauja Federacijos tikslams;

– Nesumoka nario mokesčio praėjus trims mėnesiams nuo jam pateikto raštiško        įspėjimo.

20.3.           Išstojusiam ar pašalintam iš Federacijos nariui stojamieji įnašai ir nario mokesčiai     ar kitaip Federacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.            Federacijos narys gali būti kelių federacijų nariu.

21.  Federacijos narių teisės:

21.1.           Dalyvauti ir balsuoti narių susirinkimuose;

21.2.           Rinkti ir būti išrinktiems į Federacijos vadovo (Prezidento) postą;

21.3.           Teikti siūlymus, klausimus Federacijos vadovui (Prezidentui) dėl Federacijos           veiklos ir gauti motyvuotus atsakymus;

21.4.           Dalyvauti Federacijos renginiuose, naudotis Federacijos teikiamomis            paslaugomis;

21.5.           Susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą Federacijos turimą         informaciją apie jos veiklą;

21.6.           Bet kada išstoti iš Federacijos.

21.7.           Kitos įstatymų ir teisės aktų nustatytos teisės.

22.  Federacijos narių pareigos:

22.1.           Laikytis Federacijos įstatų;

22.2.           Laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

22.3.           Padėti įgyvendinti Federacijos veiklos tikslus ir uždavinius.

22.4.           Kitos įstatymų ir teisės aktų nustatytos pareigos.

VII. FEDERACIJOS VALDYMAS

23.  Aukščiausias Federacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.

24.  Vienasmenis valdymo organas yra Federacijos vadovas (Prezidentas).

25.  Kontrolės organas – Revizorius.

VIII. FEDERACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

26.  Susirinkimas yra aukščiausias Federacijos valdymo organas, kurio kompetencijai priklauso:

26.1.           Keisti Federacijos įstatus;

26.2.           Atšaukti Federacijos narius;

26.3.           Rinkti ir atšaukti vadovą (Prezidentą);

26.4.           Nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo    taisykles;

26.5.           Nustatyti narių stojamųjų įnašų, narių mokesčių bei kitų tikslinių įmokų dydį bei      jų mokėjimo tvarką;

26.6.           Tvirtinti Federacijos metinę finansinę atskaitomybę;

26.7.           Priimti sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

26.8.           Priimti sprendimą skirti ir atšaukti Federacijos likvidatorių;

26.9.           Spręsti kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Federacijos įstatuose          visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;

26.10.            Rinkti Revizorių;

26.11.            Keisti Federacijos buveinę.

27.  Eilinį susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus organizuoja ir šaukia Vadovas (Prezidentas). Apie šaukiamą susirinkimą Vadovas (Prezidentas) praneša kiekvienam nariui raštu: laišku, galiniais telekomunikacijos įrenginiais, ar įteikia asmeniškai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo pradžios. Pranešime turi būti nurodyta: susirinkimo sušaukimo data, vieta ir darbotvarkė.

28.  Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, nurodytų šių įstatų 28 punkte, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Dokumentai, įrodantys, kad nariams buvo pranešta, apie šaukiamą susirinkimą turi būti pridėti prie susirinkimo protokolo.

29.  Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių ar jų įgalioti asmenys. Kiekvienas narys susirinkime turi vieno balso teisę. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus įstatų 27.1.,  27.7. punktus, kuriems priimti reikia 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų daugumos. Nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, kad jie laikomi balsavimo metu nedalyvaujančiais asmenimis.

30.  Neįvykus susirinkimui, apie pakartotiną susirinkimo sušaukimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 28. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo sušaukimo dienos. Pakartotinas susirinkimas šaukiamas ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms, ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Pakartotinas susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

31.  Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip puse narių, arba Vadovas (Prezidentas) savo sprendimu.

32.  Nariai gali balsuoti iš anksto. Šiuo atveju narys, susipažinęs su susirinkimo darbotvarke, gali iš anksto paštu ar galiniais telekomunikacijos įrenginiais pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Pranešimas turi būti išsiųstas Vadovui (Prezidentui) ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo. Išankstinis balsavimas įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

IX. FEDERACIJOS VADOVAS (PREZIDENTAS)

33.  Renkamas 4 metų kadencijai Visuotiniame narių susirinkime. Pirmai kadencijai Federacijos vadovas (Prezidentas) renkamas steigiamajame susirinkime.

34.  Vadovo (Prezidento) kompetencija:

34.1.           Atstovauti Federacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir     valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su     kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius.

34.2.           Atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;

34.3.           Gavus visuotinio Federacijos narių susirinkimo pritarimą steigti Federacijos             filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą. Tvirtinti Federacijos atstovybių ir     filialų nuostatus, skirti ir atleisti iš pareigų jų vadovus.

34.4.           Vadovauti Federacijos darbui. Rengti ir teikti Federacijos narių         susirinkimui veiklos metinę ataskaitą. Visuotiniam narių susirinkimui įvertinus           Federacijos veiklą neigiamai, Vadovas (Prezidentas) privalo atsistatydinti.

34.5.           Pasirašyti įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus Federacijos vardu.

34.6.           Priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis.

34.7.           Tvarkyti Federacijos turtą ir finansus, Federacijos narių apskaitą ir veiklos    dokumentus.

34.8.           Spręsti kitus klausimus, priskirtus vadovo kompetencijai LR įstatymų ir teisės          aktų.

34.9.           Federacijos Vadovas gali savanoriškai atsistatydinti bent kuriuo savo kadencijos      metu.

X. FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

35.  Federacijos vadovas (Prezidentas) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Federacijos narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Federacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Federacijos veiklos ataskaitoje turi būti visa informacija, nurodyta Federacijų įstatyme bei nustatyta Federacijos visuotinio narių susirinkimo.

36.  Federacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu nepriklausomas auditorius gali atlikti finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo rezultatus.

XI. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

37.  Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais ir gavęs visuotinio narių susirinkimo pritarimą.

XII. FEDERACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

38.  Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

39.  Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

40.  Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

41.  Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

42.  Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Prezidentas.